Eusmilia fastigiata

View on Pubmed Taxonomy Browser
scientific_name
Eusmilia fastigiata
division
stony corals
See other organisms in the database
Proteins derived from Eusmilia fastigiata
Name λex λem StokesλΔ EC QY Brightness pKa Aggregation Maturation Lifetimeτ kDa
efasCFP 466 490 24 40,333 0.77 31.06 t 25.86
efasGFP 496 507 11 125,800 0.8 100.64 t 24.42